Actualiteiten- en Verdiepingscursus Strafprocesrecht

Actualiteiten- en Verdiepingscursus Strafprocesrecht

Datum: Vrijdag 28 juni 2019
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. dr. S. Brinkhoff

Mr. Dr. S. (Sven) Brinkhoff is als universitair docent straf(proces)recht verbonden aan de Radbout Universiteit Nijmegen. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechterplaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Brinkhoff geeft trainingen en lezingen voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Hij doet dit onder andere via SSR en CPO. Tevens is hij hoofdredacteur voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

Cursusbeschrijving:
Deze actualiteiten- en verdiepingscursus is zoveel mogelijk praktisch ingestoken. Hiermee wordt bedoeld dat onderwerpen op een dusdanige manier worden besproken dat de strafadvocaat hier in een concrete zaak zijn voordeel mee kan doen. Onderbouwen van verweren: horen van getuigen en aanvullende stukken.

Deel I: actualiteiten

In dit eerste deel worden recente ontwikkelingen (wetgeving en jurisprudentie) op het gebied van het strafprocesrecht besproken. In wordt gegaan op recente ontwikkelingen op het gebied van opsporing, vervolging en berechting. Ook wordt aandacht besteed aan de veranderingen die aanstaande zijn door Modernisering Strafvordering en de gevolgen hiervan voor de verdediging.

Deel II: verdieping

In het tweede deel wordt een aantal belangrijke door de verdediging te voeren verweren op een verdiepende wijze behandeld. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop deze verweren moeten worden onderbouwd om de meeste kans op succes te hebben. Om een verweer deugdelijk te kunnen onderbouwen is het immers vaak nodig om getuigen te horen en/of aanvullende stukken in te zien of toe te voegen aan het dossier. In deze cursus staat centraal om dit op een zo effectieve manier te doen.

Allereerst worden in dit verdiepende deel de verweren rondom de start van een onderzoek diepgaand besproken. Voor de strafadvocaat is het vaak verre van eenvoudig om zicht te krijgen op de informatie die ten grondslag ligt aan de start van een opsporingsonderzoek. Hoe deze informatie is verkregen en of het om betrouwbare informatie gaat blijft veelal onduidelijk. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de startinformatie afkomstig is van het TCI en natuurlijk bij de anonieme meldingen van MMA. In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld en wordt de strafadvocaat een stevig handvat geboden om verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan.

De tweede categorie verweren die in dit verdiepende deel besproken wordt, zijn de verweren rondom de sanctionering van onrechtmatigheden en de toepassing van art. 359a Sv. De mogelijke onrechtmatigheidsverweren worden opgesplitst in onder andere: 1) verweren over de vervolgingsbeslissing, 2) verweren over de toepassing van dwangmiddelen en 3) verweren over het inzetten van (nieuwe) opsporingsbevoegdheden. De actuele stand van zaken in de jurisprudentie wordt besproken, evenals de (on)mogelijkheden die er voor de strafadvocaat op dit punt bestaan. De advocaat wordt een stevig handvat geboden om ook deze verweren deugdelijk te kunnen voeren.

De derde, en laatste categorie, verweren die in dit verdiepende deel wordt besproken, zijn de verweren die zien op de bewezenverklaring. Als voorbeeld kan worden gedacht aan een verweer rondom het unus testis beginsel van art. 342 lid 2 Sv en het voeren van verweer rondom het gebruik van een getuigenverklaring voor het bewijs (Vidgen-jurisprudentie). De actuele stand van zaken in de jurisprudentie wordt besproken.

Cursus: Vrijdag 28 juni 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag
Gildeweg 1
2632 BD Nootdorp
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur – 17.30 uur
PO punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 28 mei 2019, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.