Technieken van schadebrekening (Live webinar)

Technieken van schadeberekening (Live webinar)

Datum cursus: Donderdag 10 oktober 2024
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. dr. L. Reurich

- Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
- Docent Beroepsopleiding advocaten

Cursusbeschrijving:
Neem de vergoeding van de materiële en immateriële schade van de bewoners in Groningen door de NAM, waarover het Hof Arnhem-Leeuwarden prejudiciële vragen stelde aan de Hoge Raad en AG Wattel inmiddels op 10 mei 2019 heeft geconcludeerd. (ECLI:NL:PHR:2019:496). Het gaat hierbij om de principiële vraag of de NAM de hypotheeklasten van de bewoners moet vergoeding wegens het gemiste onstoffelijk voordeel van het woongenot en of de inbreuk op het woongenot recht geeft op smartengeld. Of neem een andere zaak die bij de Hoge Raad aanhangig is en waarin de centraal staat of Alpro haar gegenereerde winst moet afdragen aan de melkproducerende bedrijven omdat hun product als ’sojamelk’ wordt aangeduid. Voeg daarbij schadevergoeding anders dan in geld in de vorm van het vestigen van een erfdienstbaarheid en het palet aan nieuwe en inventieve vormen van schadeberekening is compleet. Daarnaast heeft de Hoge Raad recentelijk tal van arresten over schadeberekening gewezen.

Genoemde zaken zullen in deze cursus uitvoerig worden besproken, waarbij de recente ontwikkelingen worden meegenomen. Tevens zal aandacht worden besteed aan het soms felle debat over de wijze van schadeberekening. De cursus zal uitmonden in een overzicht van (recente) technieken van schadeberekening en hoe deze technieken optimaal – per schadepost uitgewerkt – kunnen worden ingezet.

Deze cursus beoogt aldus inzichtelijk te maken welke vormen van compensatie in het algemene Vermogensrecht beschikbaar zijn. Uiteraard gaat de aandacht in de eerste plaats naar schadevergoeding op grond van een normschending (art. 6:74 en 6:162). Maar ook alternatieve routes van compensatie passeren de revue: nadeelsopheffing (art. 6:230), partiële vernietiging (art. 3:41) en partiële ontbinding (art. 6:265). Deze alternatieve routes bieden immers ook, en vaak met lagere drempels, een effectieve vorm van compensatie (zoals bijvoorbeeld de prijsverlaging als gevolg van een partiële ontbinding). Hierbij komt dat de Hoge Raad onlangs heeft beslist dat de vordering tot schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212) op contractuele verhoudingen mag worden toegepast. In de cursus worden deze vormen van compensatie met elkaar vergeleken waarbij precies in kaart wordt gebracht welke vormen van ‘schade’ in de diverse routes vergoed baar zijn (transactieschade, herstelkosten, gevolgschade, winstderving, winstafdracht, wettelijke rente, buitengerechtelijk incassokosten, kosten vaststelling aansprakelijkheid, etc.). De focus ligt hiermee dan ook tevens op de praktische vraag hoe schade moet worden berekend (concreet of abstract?) en de processueel belangrijke vraag hoe de verschillende vormen van schade in de processtukken dienen te worden onderbouwd (mede gezien stelplicht en bewijslast.) Ten slotte wordt aandacht besteed aan de vraag welke effectieve weren tegen een vordering tot compensatie kunnen worden ingezet. Inzichtelijk wordt gemaakt dat ook via het verweer compensatie geëffectueerd kan worden.

Hoewel de cursus thematisch van opzet is, worden de onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk gemaakt. De cursus is derhalve tevens een actualiteitencursus.

Cursus: Donderdag 10 oktober 2024
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 09.00 uur – 12.15 uur
PO punten: 3
Prijs: €219,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.