Vorderingen schuldeiser bij wanprestatie (Live webinar)

Vorderingen schuldeiser bij wanprestatie (Live webinar)

Datum cursus: Dinsdag 25 april 2023
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. J.J. Dammingh

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Aan de universiteit doceert Jaap contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School. Jaap is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij o.m. raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Hij fungeert (ook) als arbiter in procedures via het Nederlands Arbitrage Instituut. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

Cursusbeschrijving:

Komt een contractspartij een uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na, dan is sprake van een ‘tekortkoming’. Deze tekortkoming geeft de wederpartij – als schuldeiser – een aantal bevoegdheden. De schuldeiser kan schadevergoeding vorderen, een ontbinding van het contract bewerkstelligen, alsnog (behoorlijke) nakoming vorderen en soms kan het contract ook worden vernietigd. Tijdens deze cursus worden de vorderingen die een schuldeiser bij een tekortkoming tegen zijn wederpartij kan instellen, besproken. Ook wordt ingegaan op de verweren die een schuldenaar kan voeren. De cursus is toegespitst op de procespraktijk (met ‘tips & tricks’ voor de praktijk). Naast schadevergoeding, ontbinding en vernietiging wordt ook aandacht besteed aan o.m. opschorting en het boetebeding.

Cursus: Dinsdag 25 april 2023
Locatie: Online
nvt
nvt
Tijdstip: 09.00 uur – 12.15 uur
Parkeren nvt
PO-punten: 3
Prijs: €199,- bij uw aanmelding voor 25 maart 2023, daarna €299,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.